OBCHODNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti

Superoperator CZ s.r.o.

se sídlem Na Příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha

IČ 055 91 651

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 266596

pro poskytování služby „SUPEROPERATOR“ právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Superoperator CZ s.r.o., se sídlem Na Příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 055 91 651, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 266596 (dále jen „provozovatel“) a jinou právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou jako uživatelem služby „SUPEROPERATOR“ (dále jen „objednatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky provozovatele umístěné na internetové adrese www.superoperator.cz (dále jen „webová stránka“).
  • V případech, kdy osoba, která má v úmyslu s provozovatelem uzavřít smlouvu o poskytování služeb je spotřebitelem, tedy není právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi provozovatelem a takovou osobou zvláštní smluvní ujednání.
  • Služba neomezený tarif není určena pro provozovatele taxi služeb či jiných přepravních služeb. S takovými osobami není možné smlouvu o poskytování služeb uzavřít.
  • Službu je možné využívat prostřednictvím mobilních aplikací provozovatele určených pro zařízení s operačním systémem „Android“ společnosti Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, California, Spojené státy americké a pro zařízení s operačním systémem iOS společnosti Apple Inc., se sídlem 1 Infinite Loop Cupertino, California, Spojené státy americké (dále jen „aplikace“). Práva a povinnosti stran ohledně užití aplikací upravují zvláštní licenční podmínky.
 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
  • Službou se rozumí zajištění mytí osobního automobilu objednatele v rozsahu tarifu služby (čl. 2 a čl. 2.3), a to v místě (dále jen „servisní místo“), v čase a v rozsahu zobrazovaném prostřednictvím uživatelského rozhraní aplikace.
  • Neomezeným tarifem se rozumí varianta služby určená pro jedno (1) osobní vozidlo objednatele, v rámci které může objednatel po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb využít neomezený počet umytí tohoto vozidla.
  • Tarifem 24 se rozumí varianta služby určená pro jedno (1) osobní vozidlo objednatele, v rámci které může objednatel využít až dvacet čtyři (24) umytí tohoto vozidla během jednoho roku trvání smlouvy o poskytování služeb (počítáno od uzavření smlouvy o poskytování služeb).
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  • Pro zaslání návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb vyplní objednatel registrační formulář na webové stránce. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb odešle objednatel provozovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-box) kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT “ (dále jen „žádost o registraci“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány objednatelem za správné, přičemž provozovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu objednatele a objednatelem uváděné údaje (telefonicky, elektronickou poštou apod.).
  • V návaznosti na doručení žádosti o registraci provozovateli zašle provozovatel na adresu objednatele informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „akceptace“), a to i za účelem ověření adresy objednatele. Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
  • Objednatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (je oprávněn odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve porušily smluvní vztahy s provozovatelem.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu svých údajů a využívat službu (dále jen „uživatelský účet“).
  • Uživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb.
  • Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou provozovatelem považovány za správné. Každý může mít pouze jeden uživatelský účet.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (tvořeným adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
  • Provozovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, že objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
 5. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  • Smlouvou o poskytování služeb se provozovatel zavazuje, že po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb bude objednateli poskytovat službu, přičemž objednatel se smlouvou o poskytování služeb zavazuje, že provozovateli bude za poskytování služby hradit měsíční odměnu ve výši určené v závislosti na zvoleném tarifu služby.
 6. ODMĚNA PROVOZOVATELE
  • Za poskytování služby bude objednatel hradit provozovateli paušální měsíční odměnu ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb.
  • Odměna provozovatele je splatná bezhotovostně na účet provozovatele 9548543001/5500, vedený u společnosti Raiffeisen bank (dále jen „účet provozovatele“) nebo platbou platební kartou v aplikaci.
  • Pokud bude platba bezhotovostně na účet provozovatele, první měsíční odměna provozovatele je splatná na účet provozovatele před započetím poskytování služby provozovatelem, a to nejpozději do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb. Odměna provozovatele za další měsíce je splatná bezhotovostně na účet provozovatele, a to vždy do čtrnácti (14) dnů od započetí kalendářního měsíce, za které je odměna provozovatele hrazena. Pokud bude platba platební kartou objednatele přes aplikaci, měsíční odměna bude z karty stržena každý měsíc pravidelně první den započetí služby.
  • Informace k platbě včetně čísla účtu provozovatele a variabilního symbolu platby obdrží objednatel v pokynech k platbě, které se zobrazují v rámci uživatelského účtu či je provozovatel zašle elektronickou poštou na adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby.
  • Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  • Závazek objednatele hradit odměnu provozovatele je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.
  • Odměna provozovatele podle smlouvy o poskytování služeb má charakter paušální platby, apokud objednatel nevyužije služeb provozovatele, nemá tato skutečnost vliv na vznik práva provozovatele na uhrazení paušální odměny v plné výši. Paušální forma odměny je smluvními stranami smluvena zejména z důvodu, že provozovatel musí mít vyhrazeny zdroje pro plnění svých závazků ze smlouvy o poskytování služeb.
  • V případě prodlení objednatele s placením odměny provozovatele vzniká provozovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  • V případě prodlení objednatele s placením odměny provozovatele je provozovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem. Přerušením plnění závazků provozovatele vůči objednateli podle předchozí věty není dotčeno právo provozovatele na jeho odměnu, a to i za období, kdy došlo k přerušení plnění závazků provozovatelem.
 7. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
  • Není-li výslovně dohodnuto jinak, může objednatel službu využít pouze pro jeden osobní automobil, jehož SPZ (státní poznávací značka) je objednatelem předem uložena v aplikaci. Využití služby objednatelem může být podmíněno ukázáním SPZ (státní poznávací značky) či informací z aplikace v konkrétním servisním místě.
  • Každé servisní místo (provozovna) může mít vlastní pokyny či předpisy, které je objednatel povinen dodržovat při využití takového servisního místa. Servisní místa nemusí být pro účely využití služeb dostupná nepřetržitě (servisní místa mohou mít stanoveny provozní hodiny či mohou být zcela uzavřena pro účely oprav nebo údržby).
  • Službu nemusí provozovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí provozovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
  • Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.
  • Provozovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s plněním této své povinnosti může provozovatel provádět plánované odstávky služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade software na serveru (dále jen „odstávka služeb“). Pokud to charakter odstávky služeb dovoluje, bude provozovatel dle svých možností realizovat odstávku služeb v době nižšího využívání služeb (v nočních hodinách).
  • Poskytování služby může provozovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.
  • Objednatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v uživatelském účtu.
  • Objednatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
  • Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru provozovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky provozovatele či jinak nepřiměřeně omezoval provozovatele. Objednatel zejména nesmí server provozovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Provozovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady služeb u provozovatele zejména na adrese jeho sídla.
  • Objednatel dále bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.
  • V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností provozovatele za vady služby (včetně individuálních služeb), nejedná-li se o újmu způsobenou provozovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služby omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledním roce před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služby (včetně individuálních služeb) vzniknout, může činit maximálně částku jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledním roce před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele.
 9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH OSOB
  • V souvislosti s provozem služby může ze strany provozovatele (z popudu objednatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob využívajících službu. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že objednatele v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů a provozovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů pověřuje objednatele tímto provozovatele jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených.
  • Nebude docházet ke zpracování osobních údajů zvláštní kategorie ve smyslu čl. 9 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
  • Ke zpracování osobních údajů provozovatelem bude docházet po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb.
  • Kategorií subjektů údajů, jejichž osobní údaje budou provozovatelem zpracovávány, jsou zejména zaměstnanci objednatele a jiní pracovníci objednatele (dále jen „uživatelé“). Provozovatel bude zpracovávat následující typy osobních údajů uživatelů, které objednatele uloží v rámci služby: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, SPZ, a informace o rozsahu využívání služby.
  • Účelem zpracování osobních údajů provozovatelem je plnění smlouvy o poskytování služeb. Ke zpracování osobních údajů provozovatelem bude docházet pomocí automatizovaných postupů spočívajících v zaznamenání, uložení, nahlédnutí, použití, strukturování, omezení čivýmazu.
  • Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud provozovateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na provozovatele vztahuje. Pokyny objednatele mohou být obsaženy také ve smlouvě o poskytování služeb. Po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb je provozovatel povinen všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem objednatelem), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů čipokud nebude docházet ke zpracování osobních údajů provozovatelem na jeho vlastní odpovědnost.
  • Provozovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme provozovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku. Objednatele bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezpečnost serverové aplikační vrstvy počítačových programů umístěných na serveru provozovatele se odvíjí do značné míry také od výběru počítačového(ých) programu(ů) provedeného pro účely provozu serveru, včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). Provozovatel není původcem takových takového(vých) počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj je zajišťován třetími osobami. Objednatele bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením technických opatření doporučených mu provozovatelem po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb za účelem zabezpečení osobních údajů.
  • Provozovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení objednatelObjednatele tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů provozovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností provozovatele zesmlouvy o poskytování služeb, zejména osob napomáhajících při provozu zařízení provozovatele. Provozovatel informuje objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak objednateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud provozovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem objednatele provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb, zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení.
  • Provozovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů. Provozovatel bude objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady objednatel Žádosti ovýkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči provozovateli provozovatel bez zbytečného odkladu postoupí na objednatele. Provozovatel bude objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má provozovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvním ujednání stran.
  • Pokud nejsou osobní údaje určeny ke zveřejnění, zavazuje se provozovatel k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů.
  • Objednatele je povinen zpracovávat osobní údaje v souladu s regulací v oblasti ochrany osobních údajů. V případě, že provozovateli vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním objednatele v oblasti ochrany osobních údajů újma (včetně veřejnoprávních sankcí či výloh anákladů provozovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je objednatele povinen tuto újmu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku nahradit.
  • Provozovatel se zavazuje, že poskytne objednateli na náklady objednatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytování služeb, a umožní na náklady objednatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatele pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování objednatele, že jeho pokyn podle názoru provozovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany dohodly, že provozovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne objednateli takový přístup k serveru provozovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů provozovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných provozovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru provozovatele. Výši odměny provozovatele za poskytnutí součinnosti objednateli podle tohoto článku upraví zvláštní dohoda stan.
  • V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností provozovatele za porušení jeho povinností v oblasti ochrany osobních údajů, platí ustanovení čl. 3 obchodních podmínek.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNATELE
  • V případě, kdy je objednatel fyzickou osobou, plní provozovatel svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb, pro účely jednání o smlouvě o poskytování služeb a pro účely plnění veřejnoprávních povinností provozovatele prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo objednatele. Svou informační povinnost vůči objednateli, který je fyzickou osobou, ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící provozovateli k rozpoznání webového prohlížeče objednatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky provozovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
 12. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  • Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením.
  • V případě neomezeného tarifu je smlouva o poskytování služeb uzavřena na dobu neurčitou, nejméně však na dobu jednoho (1) roku (dále jen „minimální doba“). Po uplynutí minimální doby je každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu o poskytování služeb vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva o poskytování služeb zaniká uplynutím výpovědní doby.
  • V případě tarifu 24 je smlouva o poskytování služeb uzavřena na dobu určitou, a to na dobu jednoho (1) roku. Pokud nejpozději jeden (1) měsíc před koncem účinnosti smlouvy o poskytování služeb nebude smluvní straně doručen písemný projev vůle druhé smluvní strany s žádostí o ukončení smlouvy o poskytování služeb, smlouva o poskytování služeb ohledně tarifu 24 nezanikne a doba účinnosti smlouvy o poskytování služeb ohledně tarifu 24 se prodlužuje, a to o jeden (1) rok. K prodloužení účinnosti smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty (vždy o jeden rok) může dojít i opakovaně.
  • V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), nebo z obecně závazných právních předpisů, může provozovatel smlouvu o poskytování služeb z těchto důvodů vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
 13. DORUČOVÁNÍ
  • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele, tedy adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  • Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.
 14. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi provozovatelem a objednatelem se:
   • vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem;
   • vylučuje použití ustanovení § 557 a § 1763 občanského zákoníku;
   • vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.
  • Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že provozovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 4). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.
  • Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek.
  • Provozovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

 

V Praze dne 1.1.2019

Superoperator CZ s.r.o.